Salgs- og leverings­betingelser

Tilbudets gyldighet

Våre tilbud er gyldige i 30 dager, dersom ikke annet er avtalt.

Kontraktinngåelse

Ved kontraktinngåelse skal oppdragsgiver returnere signert kontrakt / ordrebekreftelse, salgs- og leveringsbetingelser dette dokument.

Levering

Nokas Teknikk Sør AS innestår for at levering finner sted i henhold til oppgitt leveringstid. Dette forutsetter fri tilgang til bygg i normal arbeidstid, mandag – fredag mellom 8 – 16.

Overlevering

Arbeidet betraktes fullført når varen iflg. tilbud eller avtale er komplett levert og idriftsettelse har funnet sted. Opplæring foretas i forbindelse med idriftsettelsen.

Priser

Alle priser oppgis i NOK eksklusive merverdiavgift, og gjelder ferdig installert og idriftsatt, hvis ikke annet er avtalt. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser, herunder endring av valutakurser i forhold til tilbudsdato. Endring av valutakurser vil bli prisjustert ved et avvik på +/- 2% på faktureringstidspunktet.

Betalingsbetingelser

Generelt

Våre betalingsbetingelser er 15 dager hvis ikke annet er avtalt. Ved avtalt del leveranse faktureres hver enkelt del levering for seg.

Dersom bestiller ikke ønsker å benytte den beholdning som Nokas Teknikk Sør AS har mellomlageret for bestilling, skal Nokas Teknikk Sør AS kunne fakturere bestiller for de varer som ikke benyttes samt omkostninger i forbindelse med dette.

Ved kjøp over kr. 100.000,-

  • Dersom ikke annet er avtalt gjelder følgende faktureringsbetingelser:
  • 35 % av kontrakt summen faktureres ved bestilling / kontraktinngåelse.
  • 35 % av kontrakt summen faktureres når det vesentlige av utstyret er levert.
  • 30 % av kontrakt summen faktureres når arbeidet betraktes fullført iflg. tilbud / avtale.
  • Tillegg utover kontrakt / ordrebekreftelse faktureres separat, hvis ikke annet er avtalt.

Salgspant

Nokas Teknikk Sør AS forbeholder seg eiendomsretten til alle solgte varer inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Nokas Teknikk Sør AS har rett til å ta varer tilbake ved betalingsmislighold.

Etterskuddsrente

Etter forfall belastes forsinkelsesrente, evt. purregebyr og inkassokostnader pluss renter, til de enhver tids gjeldende satser.

Arbeidsgrunnlaget

Når ikke annet er avtalt, omfatter oppgitt pris ikke:

a) Montering av 230V stikkontakter med jord

b) Ekstra omkostninger i forbindelse med sending – mottak av signaler fra elektronisk utstyr

c) Høydearbeider som krever leie av lift

d) Mer omkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse

e) Mer arbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt

f) Utgifter til overtidsarbeid eller andre tiltak som ønskes av bestiller etter avtalens inngåelse for å oppnå særlig rask levering

g) Omkostninger som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestiller

Reklamasjon

Bestiller plikter snarest å undersøke leverte varer. Dersom feil eller mangler foreligger plikter bestiller straks og innen 8 dager å underrette Nokas Teknikk Sør AS om dette.

Garanti

Dersom ikke annet er særlig avtalt, er garantitiden 12 måneder regnet fra levering / overtagelse. Garantien dekker reparasjon og eventuell utskiftning av defekte deler og arbeidstid medgått til dette. Garantien dekker ikke arbeid utenfor normal arbeidstid 8-16. Garantien dekker ikke feil oppstått ved ukorrekt bruk eller betjening av utstyret.

Ansvarsbegrensning

Nokas Teknikk Sør AS er ikke ansvarlig for force majeure, økonomiske tap eller følgeskader som skyldes feil eller mangler ved levert utstyr. Eventuelt ansvar begrenses oppad til varens kostpris.

Fortrolig behandling

Nokas Teknikk Sør AS er forpliktet til å behandle bestillers forespørsel og oppdrag konfidensielt, og i størst mulig grad forhindre at uvedkommende blir kjent med oppdraget før og under arbeidets gang.